Salgs- og leveringsbetingelser

Opdateret februar 2023

1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.
2. Tilbud:

a. Ethvert tilbud på varer fra lager afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt sælger ikke kan opfylde et afgivet tilbud på grund af mellemsalg, vil køber så vidt muligt modtage meddelelse herom fra sælger uden ugrundet ophold efter modtagelse af købers accept. Sælger kan ikke gøres ansvarlig på grund af manglende opfyldelse af aftalen som følge af mellemsalg.
b. Hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er tilbuddet kun gyldigt for accept senest 30 dage efter tilbudsdato.

3. Priser:

Opgivne priser gælder, hvor intet andet er udtrykkeligt anført, netto, ab lager ekskl. emballage og ekskl. afgifter.

Ved salg til udlandet er de opgivne priser fastsat som ovenfor anført, dog tillige ekskl. eventuelle skatter i købers land.

Hvor skatter og afgifter udtrykkeligt måtte være indeholdt i prisen, kan sælger kræve enhver stigning i disse skatter og afgifter betalt af køber. Leverancer tilbydes på grundlag af tilbudsdagens valutakurser og toldsatser for importerede varer og materialer. I tilfælde af ændringer heri i sælgers disfavør, har sælger ret til at foretage forhøjelse i tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.

De opgivne priser er baseret på de på tilbudsdagen gældende udgifter til varer og materialer. Såfremt disse udgifter stiger, har sælger ret til at forhøje tilbudsprisen i overensstemmelse hermed.

4. Levering:

Leveringer ab sælgers lager ved ordrebeløb over kr. 10.000 ekskl. moms og afgifter leveres fragtfrit i Danmark, undtaget herfor er levering til grossister. Ved levering af ordrer mindre end kr. 10.000 ekskl. moms og afgifter vil der pålignes et fragttillæg på fakturaen afhængig af leveringsformen. Fragttillægget vil altid kunne indhentes på forespørgsel, inden ordren endeligt afgives. Ved levering til Grønland og Færøerne leveres der ufranko, forsendelse koordineres med køber.
 

Alle ordrer, der modtages inden kl. 14 mandag - torsdag og inden kl. 13 fredag, vil blive ekspederet samme dag, såfremt varerne er på lager. Ved travlhed, sygdom, o. lign. kan der dog forekomme forlængede leveringstider.

5. Leveringstid:

Såfremt intet andet er opgivet, finder levering sted snarest muligt.


a. Opgivne leveringstider baseres på, at alle tekniske specifikationer og leveringsoplysninger er klarlagt ved ordreafgivelsen, og sælger må som følge heraf tage forbehold for forsinkelse, som skyldes manglende opfyldelse af disse forudsætninger. Opgivne leveringstider afgives under betingelse af rettidig indgang af materialer fra sælgers underleverandører.

Køber kan kun hæve aftalen på grund af forsinkelse, der hovedsagelig skyldes forsinkelse af indgang af materialer fra sælgers underleverandører, såfremt forsinkelsen konkret er af væsentlig afgørende betydning for køber, og sælger på tidspunktet for aftalens indgåelse var bekendt hermed.

Udover købers eventuelle hæve-adgang kan sælger ikke gøres ansvarlig for sådanne forsinkelser.

 

b. I tilfælde af, at rettidig levering hindres af begivenhed(er) uden for sælgers absolutte kontrol, herunder, men ikke begrænset til: strejke, lockout, brand, eksplosion, naturkatastrofer, epidemi, driftsforstyrrelser, krig, oprør, mobilisering, regeringsforanstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, miljøværnsforanstaltninger eller mangler og forsinkelser fra underleverandører, der skyldes én eller flere af de nævnte omstændigheder, kan sælger ansvarsfrit annullere ordren ved skriftlig meddelelse til køber herom uden ugrundet ophold.

 

c. Beslutter sælger sig for ikke at hæve aftalen, skal sælger uden ugrundet ophold meddele køber, at leveringstiden vil blive udskudt som følge heraf. Såfremt leveringstiden udskydes med mere end én (1) måned på grund af ovennævnte særlige omstændigheder, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger herom ansvarsfrit hæve købet.

Køber kan straks ved modtagelsen af meddelelse om forsinkelsen ansvarsfrit hæve aftalen på grund af ovennævnte særlige omstændigheder, såfremt køber kan bevise, at det aftalte leveringstidspunkt var af væsentlig afgørende betydning for køber, og dette var sælger bekendt ved ordrens afgivelse.

 

d. I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra sælgers side, som ikke hovedsageligt skyldes et af de under punkt a. og b. nævnte forhold, kan køber hæve aftalen efter dansk rets almindelige regler. Det er dog en forudsætning, at forsinkelsen konkret bedømt er væsentlig for køber, og sælger var bekendt hermed. Sælger er erstatningsansvarlig for forsinkelsen som nævnt under punkt b., såfremt forsinkelse skyldes sælgers grove uagtsomhed.

Udover ovennævnte har køber ikke yderligere beføjelser i anledning af sælgers forsinkelse. Sælger er aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

6. Betaling:

Hvis ikke andet er anført, er betalingsbetingelserne netto 14 dage fra fakturadatoen.

Til kunder, med hvem sælger ikke tidligere har stået i fast forretningsforbindelse, leveres kun mod forudbetaling, såfremt der ikke samtidig med afgivelsen af første ordre gives tilfredsstillende referencer og/eller kreditoplysninger.

 

Sælger forbeholder sig ret til over for køber at fastsætte størrelsen af en eventuel kredit.

 

Såfremt rettidig levering hindres på grund af forhold, for hvilke køber bærer risikoen, herunder men ikke begrænset til, købers ønske om ændring af ordredatoen eller leveringstidspunktet, er køber desuagtet pligtig at erlægge alle betalinger i overensstemmelse med den oprindelige aftale, og sælger skal i enhver henseende stilles, som om sådan hindring for rettidig levering ikke havde foreligget.

 

I tilfælde af forsinket betaling kan sælgers nedennævnte afhjælpningspligt ikke påberåbes af køber, før betaling har fundet sted.

 

I tilfælde af forsinket betaling forrentes skyldige beløb med sælgers til enhver tid gældende rentesats, som er påtrykt sælgers fakturaer og ordrebekræftelser

7. Returvarer:

Returvarer modtages kun af sælger for varer, der føres på lager, og kun efter forudgående aftale. Det er dog ikke muligt at returnere skaffevarer eller varer, som på anden vis er taget særligt på lager til køber.  Returvarerne modtages ikke retur senere end 3 måneder efter fakturadato. Varerne skal sendes franko til sælger i original emballage og fremkomme i hel og ubeskadiget stand. Kreditering af returvarer sker ud fra salgsprisen fratrukket 15 %.

8. Produktinformationer:

Alle oplysninger, brochurer, kataloger, cirkulærer, billedmateriale, prospekter, annoncer, prislister og lignende vedrørende vægt, dimensioner, kapacitet, priser, arbejdsdata og øvrige data er alene at betragte som vejledende og uden ansvar for sælger. Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til ændringer, hvorfor sådanne produktinformationer kun er bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Alle brochurer, brugervejledninger og lign. distribueret af sælger, må ikke videregives til tredje part, med mindre der er tale om printede brochurer, brugervejledninger og lign., der fra sælgers side er vedlagt produktet.

9. Sælgers ansvar:

Uanset hvad der nedenfor er anført og uanset eventuel påvist uagtsomhed, er sælger aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

 

Ansvar for forsinkelse: Se hele afsnit 5.

 

Ansvar for mangler ved salgsgenstanden: I tilfælde af mangler ved salgsgenstanden, som påberåbes rettidigt inden otte (8) dage efter levering, er sælger pligtig at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg, og køber er kun berettiget til at kræve en sådan afhjælpning/omlevering i tilfælde af mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 12 måneder fra den dag materiellet blev leveret.

 

Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end to (2) uger efter manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af hvorledes manglen har vist sig. I modsat fald mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

 

Køber kan ikke på sælgers vegne og for sælgers omkostning foretage afhjælpning, med mindre dette er skriftligt aftalt mellem parterne.

 

Fragtskader, der ikke er anmeldt til transportør ved modtagelse af varen, er sælger uvedkommende.

 

Sælger har ret til at foretage afhjælpning ved anvendelse af alternative løsningsmodeller under forudsætning af, at det ikke ændrer det købtes anvendelighed.

 

Såfremt sælger ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning eller omlevering, er køber dog berettiget til at hæve købet. En sådan ophævelse kan dog tidligst ske to (2) måneder efter, at køber skriftligt overfor sælger har taget forbehold om at ville hæve aftalen, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke har fundet sted indenfor samme frist. Købers ophævelsesret gælder dog kun, såfremt det leverede er behæftet med væsentlige mangler.

 

Udover hæve-retten kan sælger ikke ifalde ansvar, medmindre manglen skyldes sælgers grove uagtsomhed.

 

Såfremt sælger foretager afhjælpning eller omlevering, har sælger intet yderligere ansvar for mangler, selvom det skyldes årsager, der forelå før risikoens overgang, uanset eventuel påvist uagtsomhed hos sælger.

10. Købers forpligtelser:

Køber er ved brug, herunder - men ikke begrænset til - videresalg af de leverede produkter, pligtig til at anvende/markedsføre dette på forsvarlig vis og i videst muligt omfang træffe foranstaltninger, som kan sikre mod såvel købers egen som sælgers ifaldelse af produktansvar. Køber er eksempelvis pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber i det omfang, dette ikke med føje kan forudsættes bekendt, og i øvrigt forsyne emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig så vidt muligt at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled.

 

I relation til de ovenfor anførte regler om produktansvar over for tredje part skal købers overtrædelse af nærværende bestemmelse betragtes som ansvarspådragende på lige fod med ethvert andet uagtsomt forhold fra købers side.

11. Købers undersøgelses- og reklamationspligt:

Køber er straks ved modtagelsen af varerne pligtig at undersøge at alt er leveret som noteret på følgeseddel og fragtbrev. Er der leveringsmæssige mangler skal køber notere dette på fragtpapirerne inden underskrift på modtagelsen.

Køber har, når salgsgenstanden er leveret, pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver. Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal køber, såfremt han påberåber sig manglen, give sælger meddelelse herom straks, hvilket sælger bekræfter skriftligt. Afgiver han ikke en sådan meddelelse inden 8 dage fra levering, uagtet at han opdager eller burde have opdaget manglen, kan han ikke senere gøre den gældende.

12. Andre aftaler:

Overenskomster og/eller aftaler (herunder men ikke begrænset til telefoniske eller elektroniske meddelelser og overenskomster og aftaler med repræsentanter) må, for at være gyldige, være bekræftet skriftligt af sælger.

13. Tvister:

Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder – men ikke begrænset til - tvister om fortolkninger af nærværende leveringsbetingelser, eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med sælgers tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra sælger til køber, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. Som eneste rette værneting er aftalt Sø- og Handelsretten i København.

14. Øvrige bestemmelser:

I øvrigt gælder for alle leverancer “Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet teknisk udstyr mellem Danmark. Norge, Finland og Sverige m.v.“ udgivet i 1992 af Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark, NL92 i det omfang disse bestemmelser ikke er fraveget ovenfor eller ved skriftlig aftale mellem sælger og køber. Voldgiftsklausulen er dog ikke gældende.

15. Tekniske udfordringer:

Vi er ved Entrade undervejs med ændring af nogle IT systemer og i den forbindelse har der været nogle få udfordringer. Hvis det har forsaget problematikker hos vores kunder beklager vi det meget. Det kan også have påvirkning på at nogle E-mails er blevet sendt til kunder som ikke har sagt ja til det. Det beklager vi, hvis det er sagen, og er sket for nogen vil der selvfølgelig ske handling med det samme. Vi respektere altid vores kunder, og deres samtykke til markedsføring.